Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez Unibit sp. z o.o. na rzecz Konsumentów.

 

Korzystanie z usług oferowanych przez Unibit Sp. z o.o. przez Konsumentów jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności i akceptacją jej treści. Podanie niektórych danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy w ramach korzystania z usług Unibit Sp. z o.o.

 

Celem niniejszej polityki prywatności jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Unibit sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Konsumentów oraz określenie zasad ich ochrony. Unibit sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Konsumentów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”).

 

Administratorem danych osobowych Konsumentów w rozumieniu Rozporządzenia RODO jest Unibit sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Porcelanowej 51 w Katowicach, numer NIP 954-00-03-691, numer REGON 278010632.

 

Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług Unibit sp. z o.o., przez okres niezbędnych do realizacji tych celów.

Obejmuje to w szczególności:

  • przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy z Konsumentem lub podjęcia działań na żądanie Konsumenta (obsługa zapytań oraz skarg Konsumentów, dokonywanie rozliczeń z Konsumentami, umożliwienie Konsumentom udziału w promocjach i konkursach organizowanych przez Unibit sp. z o.o.),

  • przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unibit sp. z o.o. (analiza i badanie sposobów korzystania przez Konsumentów z usług świadczonych przez Unibit sp. z o.o., w celach prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych oraz w celach archiwalnych),

  • przetwarzanie danych za zgodą Konsumenta (w celach marketingowych),

  • przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Unibit sp. z o.o. zapewnia Konsumentom realizację uprawnień wynikających z przepisów Rozporządzenia RODO, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Konsument może wnieść skargę do organu nadzorczego utworzonego zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

 

W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych, Unibit sp. z o.o. zapewnia Konsumentowi możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana przez Konsumenta drogą e-mailową pod adresem bądź pocztą tradycyjną. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznacza, że wcześniejsze przetwarzanie danych było niezgodne z prawem.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Konsumentów, dane te mogą być udostępniane – tylko w zakresie niezbędnym do realizowania celów przetwarzania – następującym kategoriom odbiorców:

  • instytucjom publicznym lub wykonującym zadania publiczne, takim jak na przykład urzędy skarbowe, sądy lub komornicy,

  • podmiotom wykonującym usługi na rzecz Unibit sp. z o.o., takim jak na przykład banki, operatorzy pocztowi, operatorzy telekomunikacyjni, firmy informatyczne, audytorzy, firmy windykacje lub kancelarie prawne.

 

Unibit sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Konsumentów w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Unibit sp. z o.o. chroni dane osobowe Konsumentów za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

Unibit sp. z o.o. w ramach świadczenia usług na swojej stronie internetowej stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane za pośrednictwem plików „cookies” będą wykorzystywane celem świadczenia przez Unibit sp. z o.o. usług, w tym dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Konsumentów, a także opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Konsumentów ze strony internetowej Unibit sp. z o.o.. Informacje zbierane za pośrednictwem plików „cookies” nie stanowią podstawy automatycznego podejmowania decyzji dotyczącej Konsumenta. Konsument w dowolnym momencie ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” za pomocą odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej.